Cancel Preloader

Tập Chân Cùng “Chris Bumstead” Nhà Vô Địch Classic Physique Mr.Olympia

 Tập Chân Cùng “Chris Bumstead” Nhà Vô Địch Classic Physique Mr.Olympia
BÀI TẬPHƯỚNG DẪN
1. Barbell Back Squat
Set 1 - 12 Reps
Set 2 - 8 Reps
Set 3 - 6 Reps
Set 4 - 5 Reps
Set 5 - 10 Reps
2. Cybex Leg Press
Set 1 - 15 Reps
Set 2 - 12 Reps
Set 3 - 10 Reps
3. Smith Machine Bulgarian Squat
4 Set 12 - 15 Reps
4. Lying Hamstring Curl
3 Set 6 - 10 Reps
1 Set 12 Reps
5. Barbell Stiff Leg Deadlift
3 Set 8-10 Reps

Khanh Hồ

Bài viết liên quan