#BackDay – Tập Lưng Xô Bùng Nổ Cùng Andrei Deiu

 #BackDay – Tập Lưng Xô Bùng Nổ Cùng Andrei Deiu
Bài TậpHướng Dẫn
Lat Pulldowns - 4 Set
Set 1 - 15 Reps
Set 2 - 12 Reps
Set 3 - 10 Reps
Set 4 - 15 Reps
T Bar Row - 4 Set
Set 1 - 12 Reps
Set 2 - 10 Reps
Set 3 - 10 Reps
Set 4 - 8 Reps
Barbell Bent Over Row - 4 Set
Set 1 - 12 Reps
Set 2 - 10 Reps
Set 3 - 10 Reps
Set 4 - 8 Reps
Low Row Machine - 4 Set
Set 1 - 15 Reps
Set 2 - 12 Reps
Set 3 - 10 Reps
Set 4 - 10 Reps
Cable Rope Pullover - 4 Set
Set 1 - 12 Reps
Set 2 - 10 Reps
Set 3 - 10 Reps
Set 4 - 8 Reps
Deadlift - 4 Set
Set 1 - 15 Reps
Set 2 - 10 Reps
Set 3 - 10 Reps
Set 4 - 8 Reps

Khanh Hồ Fitness

Bài viết liên quan